El meu fill té dificultats en el llenguatge, com pot ajudar-me un logopeda?

El meu fill té dificultats en el llenguatge, com pot ajudar-me un logopeda?

23 marzo, 2020

Compartir en redes

La Logopèdia és una disciplina que pot ajudar-nos si el nostre fill presenta dificultats en el llenguatge. Durant els 6 primers anys de vida del nen el seu cervell és com una esponja, on es formen les bases neurològiques del seu desenvolupament intel·lectual i emocional.

Però, com podem saber si l’infant està desenvolupant correctament el llenguatge?

Principals senyals d’alarma de dificultats en el llenguatge:

SENYALS Quan?
Falta de resposta al soroll Edat Primerenca
Primeres paraules apareixen més tard Edat Primerenca
Ús habitual de gests A partir dels 2 anys
Només diu determinats sons o paraules de forma repetitiva i no pot utilitzar el llenguatge oral per comunicar més que les seves necessitats immediates  

A partir dels 2 anys

Repeteix de forma automàtica i sense intenció comunicativa frases estructurades fora de context A partir dels 2 anys
Absència de dos elements en les frases Als 2 anys
Absència de joc imitatiu Als 2 anys
El llenguatge no s’entén per persones que l’escolten habitualment Als 3 anys
Absència de joc simbòlic Als 3 anys


Un inici tardà del llenguatge es considera quan un infant, als 2 anys,  diu menys
de 50 paraules o fa oracions amb menys de 2 nuclis.

Fins quan es considera retard en el llenguatge?

És molt important detectar el problema en aquest moment per començar a intervenir.

L’inici tardà pot derivar a un Trastorn del Llenguatge si no es tracta amb immediatesa.

Existeix una prevalença del 7% de la població que pateix aquest trastorn ( ASHA,2008).

Quins aspectes del llenguatge poden estar afectats?

  • La forma del llenguatge: Com pronuncia les paraules? Conjuga correctament els verbs dins de les frases? Utilitza connectors?
  • El contingut del llenguatge: Té un vocabulari pobre? Dificultats per relacionar paraules amb el seu significat?
  • Les funcions del llenguatge: Baixa freqüència en iniciar converses? Dificultats en la cohesió i coherència del discurs?

Hi ha una repercussió directa en l’aprenentatge i les relacions socials.

La intervenció del logopeda en el trastorn i les dificultats del llenguatge

EL logopeda és un dels professionals que intervé en aquest trastorn o retard, la forma en la que es treballa és amb la implicació de la família i de l’escola per poder fer un abordatge en totes les dimensions de l’infant creant així un treball interdisciplinari.

 

El logopeda crearà una intervenció personalitzada  basada en les dificultats i les capacitats de cada infant tenint en compte la forma del llenguatge, el contingut i l’ús. Per tant, en la intervenció es crearan una sèrie d’objectius en aspectes de comprensió, fonètica- fonologia, lèxic-semàntica, morfologia i sintaxi. La planificació de la intervenció sempre estarà confeccionada a partir de materials lúdics, manipulables, significatius i coneguts.

Clàudia Mulet. Logopeda. Especialista en Trastorns del llenguatge i de la parla. Trasntorns de la Lectoescriptura i rehabilitació cognitiva.

Páginas Relacionadas

¿Te ha gustado este artículo? Escribimos para ayudarte a crecer, a comprender cómo funciona tu mente y a regularte emocionalmente. Suscríbete para recibirlos por email.

Solicitar información

    Solicitar Cita gratuita

    Rellene el formulario para recibir más información.

    Abrir el chat